Przeszczep mikroorganizmów jelitowych (ang. FMT/MTT) u dzieci autystycznych zmienia ich mikrobiom jelitowy, poprawia pracę przewodu pokarmowego i łagodzi objawy autyzmu

Przyczyny autyzmu nadal pozostają słabo poznane. Faktem jest natomiast, że dzieci dotknięte autyzmem zazwyczaj cierpią również na zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, a oba te zaburzenia wykazują u nich ścisły związek ze sobą.

Jedno z niedawno przeprowadzonych badań naukowych oceniło wpływ przeszczepu bakterii jelitowych na mikrobiom jelitowy, pracę przewodu pokarmowego i objawy behawioralne u 18 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

Losowo przydzielono dzieci do 2 różnych grup, w zależności od drogi podania pierwszych, dużych dawek standaryzowanej ludzkiej mikrobioty jelitowej (SGHM) – doustnie lub doodbytniczo.

Podawanie standaryzowanych, ludzkich mikroorganizmów jelitowych (SGHM) poprzedziła 2-tygodniowa antybiotykoterapia oraz oczyszczenie jelit. SGHM wykonywano w serii, stosując początkowo przez 2 dni duże dawki SGHM (jako 3 dawki doustne lub 1 doodbytniczą), a w następnych dniach (lub po 7 dniach przerwy) – mniejsze dawki SGHM, codziennie przez 8 (lub 7) tygodni. Po zakończeniu podawania SGHM, nadzorowano stan dzieci przez następne 8 tygodni.

Rezultaty próby badawczej były następujące:

u 89% dzieci autystycznych stwierdzono poprawę funkcji przewodu pokarmowego (szczególnie w przypadkach zaparcia, biegunki, niestrawności, bólu brzucha); która nadal utrzymywała się w 8 tygodniu po zakończeniu leczenia

znacząco zmniejszyły się objawy autyzmu w zachowaniu dzieci, a poprawa nadal utrzymywała się w 8 tygodniu po zakończeniu leczenia

pomyślne, częściowe zaszczepienie mikrobioty jelitowej dawcy oraz korzystne zmiany w mikrobiomie jelit dzieci uczestniczących w badaniu (szczególnie wyraźny wzrost różnorodności gatunkowej i liczebności bakterii z rodzajów Bifidobacterium, Prevotella, Desulfovibrio), nadal utrzymujące się w 8 tygodniu po zakończeniu leczenia

Wnioski:

FMT jest korzystną, nieinwazyjną, dobrze tolerowaną i bezpieczną opcją terapeutyczną w autyzmie dziecięcym. U 89% dzieci autystycznych, biorących udział w badaniu, efektem była znacząca poprawa pracy jelit, złagodzenie objawów autyzmu w zachowaniu dzieci oraz poprawa jakościowo-ilościowa mikrobiomu jelit. Poprawa ta następowała stopniowo i powoli w czasie całego leczenia, co uzasadnia konieczność zastosowania kilkutygodniowej serii zabiegów FMT dla uzyskania najlepszego efektu. Uzyskana poprawa utrzymywała się przez cały okres obserwacji po zakończeniu leczenia (w tym przypadku było to 8 tygodni). Potwierdzono pomyślne i co najmniej częściowe zaszczepienie się mikrobioty dawców w jelitach dzieci. Zaobserwowane korzystne zmiany po terapii FMT wydają się potwierdzać hipotezę, że mikrobiom jelitowy jest co najmniej częściowo odpowiedzialny za objawy autyzmu oraz zaburzenia pracy przewodu pokarmowego.

Źródło:

Kang DW, Adams JB, Gregory AC, Borody T, Chittick L, Fasano A, Khoruts A, Geis E, Maldonado J, McDonough-Means S, i in. Microbiota Transfer Therapy alters gut ecosystem and improves gastrointestinal and autism symptoms: an open-label study. Microbiome (2017) 5: 10

Reklamy