Przeszczepianie mikrobioty jelitowej w chorobach przewodu pokarmowego

Zakażenie Clostridium difficile (C. difficile infection – CDI) należy do najczęstszych zakażeń szpitalnych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów związanych z CDI sięga ostatnio 30 000 rocznie. Podstawowym sposobem leczenia CDI pozostaje antybiotykoterapia, ale niestety część chorych doświadcza wielokrotnych nawrotów; leczy się ich poprzez odtworzenie prawidłowej flory bakteryjnej jelit, co się określa jako przeszczepienie mikrobioty jelitowej (fecal microbiota transplantation – FMT). FMT polega na podaniu zawiesiny kału od zdrowego dawcy do jelita chorego, aby wyleczyć CDI i odtworzyć brakujące elementy składowe mikrobioty jelitowej. FMT skutecznie i bezpiecznie leczy CDI; efekt uzyskuje się po podaniu 1–2 dawek za pomocą kolonoskopu lub wlewu doodbytniczego. W Polsce w 2014 roku zgłoszono 6425 przypadków CDI, dlatego lekarze powinni znać zalety i ograniczenia FMT w leczeniu CDI. Ta nowa metoda szybko zyskuje status standardu postępowania w Australii, Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach Europy. FMT stosowano już w różnych postaciach: zawiesiny w roztworze chlorku sodu, wysoce oczyszczonego, nadającego się do zamrażania płynnego produktu, liofilizowanego proszku w kapsułkach czy też kapsułkowanego preparatu zawierającego przetrwalniki. To, jakie produkty ostatecznie znajdą się na rynku, będzie zależeć od wskazań zarejestrowanych przez odpowiednie urzędy. Obecnie w leczeniu nawrotowego i ciężkiego CDI metodą z wyboru pozostaje podanie zawiesiny kału w roztworze chlorku sodu, co omówiono w niniejszym artykule. Prawdopodobnie wzrośnie również wykorzystanie FMT w innych wskazaniach, takich jak nieswoiste zapalenia jelit i zespół jelita drażliwego, co obecnie pozostaje domeną badań naukowych.

Źródło:

Fecal microbiota transplantation in gastrointestinal diseases. What practicing physicians should know. Thomas Borody, Nathan Connelly, Scott W. Mitchell. Pol Arch Med Wewn 2015; 125 (11): 852-858

streszczenie autorstwa lek. Łukasza Strzeszyńskiego

Reklamy

Znaczenie zaburzeń mikrobiomu jelit i układu odpornościowego w zespole przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS)

Argumenty przemawiające za biologicznym podłożem zespołu chronicznego zmęczenia:

1. leczenie przeciwwirusowe skutkuje złagodzeniem objawów CFS, antybiotykowe – nie daje poprawy (potwierdzenie roli wirusów w chorobie) [1].

2. wyniki badań sugerują [2], że cząstki pochodzenia wirusowego (np. non-structural EBV-encoded protein) mogą przyłączać się do błon komórkowych, przenikać do wnętrza licznych narządów i wywoływać immunomodulacyjny efekt, który przypomina objawy kliniczne CFS

3. złagodzenie objawów klinicznych CFS po immunostymulantach (np. isoprinosine)

4. obraz immunologiczny w CFS:

upośledzenie funkcji komórek NK (niska cytotoksyczność komórek NK jako biomarker w CFS)

wzrost poziomu TNF-α

zmiany ilościowo-jakościowe w zakresie cytokin prozapalnych

5. rituximab ( przeciwciała monoklonalne przeciw antygenowi powierzchniowemu CD20 na limfocytach B) daje przejściowe złagodzenie objawów CFS, co świadczy o autoimmunologicznym podłożu CFS

6. hipoteza jelitowego pochodzenia autoimmunizacji w CFS [1] znajduje potwierdzenie w eksperymentalnych przypadkach leczenia CFS przy pomocy przeszczepu mikrobioty jelitowej (ang. FMT) [3]

7. badania eksperymentalne wykazały, że przewlekłe zapalenie jelit wywołane przez bakterie może skutkować chorobą neurologiczną, z bakteryjnym lipopolisacharydem w roli inicjatora produkcji przeciwciał reagujących krzyżowo z lipoproteinami gospodarza i czynnika etiologicznego stwardnienia rozsianego

8. około 92% pacjentów z CFS cierpi równolegle na zespół jelita drażliwego (ang. IBS) [1]

9. nasilenie objawów chorobowych ze strony przewodu pokarmowego koreluje z nasileniem przenikania bakterii przez barierę śluzówkową jelit [1]

10. zaawansowanie objawów zespołu przewlekłego zmęczenia koreluje z nasileniem przenikania bakterii przez barierę śluzówkową jelit [1]

11. Zaburzenie jakościowe mikrobiomu jelit: wzrost ilości bakterii z rodzajów Enterococcus i Streptococcus, wytwarzających kwas D-mlekowy; obniżenie liczebności bakterii z rodzajów Faecalibacterium i Bifidobacterium, wykazujących właściwości przeciwzapalne [3]

Źródło:

1. Navaneetharaja, N.;Griffiths, V.; Wileman, T.; Carding, S.R. A Role for the Intestinal Microbiota and Virome in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)? J. Clin. Med. 2016, 5(6), 55; doi:10.3390/jcm5060055

2. Lerner, A.M.; Beqaj, S. A paradigm linking herpesvirus immediate-early gene expression apoptosis and myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome. Virus Adapt. Treat. 2011, 3, 19–24.

3. Thurm, T.; Ablin, J.N.; Buskila, D. and Maharshak, N. Fecal Microbiota Transplantation for Fibromyalgia: A Case Report and Review of the Literature. Open Journal of Gastroenterology 2017, 7, 131-139. https://doi.org/10.4236/ojgas.2017.74015

Mikrobiota jelitowa kształtuje przepuszczalność bariery krew-mózg

Wykazano eksperymentalnie na myszach, że obecność fizjologicznego mikrobiomu jelit warunkuje ograniczenie przepuszczalności bariery krew-mózg, a w efekcie ochronę mózgu przed przenikaniem potencjalnie szkodliwych substancji z krwi. Z kolei u płodów myszy GF (ang. germ-free, czyli sterylnych) stwierdzono nie tylko łatwe przenikanie do mózgu znakowanych przeciwciał z krwioobiegu matki, ale i utrzymanie się owej przepuszczalności w toku ich dalszego życia.

Co ciekawe, przepuszczalność bariery krew-mózg u owych myszy GF skutecznie normowano za pomocą przeszczepu mikrobioty jelitowej od myszy z fizjologicznym mikrobiomem.

Zdaniem badaczy, uzyskane wyniki mogą dowodzić tego, że nasz mikrobiom jelitowy bierze udział w uszczelnieniu bariery krew-mózg przed narodzinami. Wspierają także wcześniejsze obserwacje, że mikrobiota jelit może wpływać na rozwój mózgu i jego funkcjonowanie.

Źródło:

V. Braniste, M. Al-Asmakh, C. Kowal, F. Anuar, A. Abbaspour, M. Toth, A. Korecka, N. Bakocevic, N. L. Guan, P. Kundu, B. Gulyas, C. Halldin, K. Hultenby, H. Nilsson, H. Hebert, B. T. Volpe, B. Diamond, S. Pettersson. The gut microbiota influences blood-brain barrier permeability in mice. Science Translational Medicine, 2014; 6 (263)

Poprawa insulinowrażliwości u osób z zespołem metabolicznym, u których wykonano przeszczep bakterii jelitowych od szczupłego dawcy

Kottee i współpracownicy wykazali, że przeszczep mikroorganizmów jelitowych od szczupłego dawcy polepsza insulinowrażliwość u otyłych osób z zespołem metabolicznym. Uzyskany efekt był jednakże przejściowy (do 6 tygodni po FMT) i uzależniony od różnorodności mikrobiologicznej w jelitach biorcy. Naukowcy wiążą zaobserwowany efekt ze zmianą w składzie mikroorganizmów kolonizujących jelita biorcy oraz obecnością w surowicy krwi określonych metabolitów.

Źródło:

Kottee RS, Levin E, Salojärvi J, i in. Improvement of Insulin Sensitivity after Lean Donor Feces in Metabolic Syndrome IS Driven by Baseline Intestinal Microbiota Composition. Cell Metabolism (2017): 26, 611-619

Przeszczep mikroorganizmów jelitowych (ang. FMT/MTT) u dzieci autystycznych zmienia ich mikrobiom jelitowy, poprawia pracę przewodu pokarmowego i łagodzi objawy autyzmu

Przyczyny autyzmu nadal pozostają słabo poznane. Faktem jest natomiast, że dzieci dotknięte autyzmem zazwyczaj cierpią również na zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, a oba te zaburzenia wykazują u nich ścisły związek ze sobą.

Jedno z niedawno przeprowadzonych badań naukowych oceniło wpływ przeszczepu bakterii jelitowych na mikrobiom jelitowy, pracę przewodu pokarmowego i objawy behawioralne u 18 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.

Losowo przydzielono dzieci do 2 różnych grup, w zależności od drogi podania pierwszych, dużych dawek standaryzowanej ludzkiej mikrobioty jelitowej (SGHM) – doustnie lub doodbytniczo.

Podawanie standaryzowanych, ludzkich mikroorganizmów jelitowych (SGHM) poprzedziła 2-tygodniowa antybiotykoterapia oraz oczyszczenie jelit. SGHM wykonywano w serii, stosując początkowo przez 2 dni duże dawki SGHM (jako 3 dawki doustne lub 1 doodbytniczą), a w następnych dniach (lub po 7 dniach przerwy) – mniejsze dawki SGHM, codziennie przez 8 (lub 7) tygodni. Po zakończeniu podawania SGHM, nadzorowano stan dzieci przez następne 8 tygodni.

Rezultaty próby badawczej były następujące:

u 89% dzieci autystycznych stwierdzono poprawę funkcji przewodu pokarmowego (szczególnie w przypadkach zaparcia, biegunki, niestrawności, bólu brzucha); która nadal utrzymywała się w 8 tygodniu po zakończeniu leczenia

znacząco zmniejszyły się objawy autyzmu w zachowaniu dzieci, a poprawa nadal utrzymywała się w 8 tygodniu po zakończeniu leczenia

pomyślne, częściowe zaszczepienie mikrobioty jelitowej dawcy oraz korzystne zmiany w mikrobiomie jelit dzieci uczestniczących w badaniu (szczególnie wyraźny wzrost różnorodności gatunkowej i liczebności bakterii z rodzajów Bifidobacterium, Prevotella, Desulfovibrio), nadal utrzymujące się w 8 tygodniu po zakończeniu leczenia

Wnioski:

FMT jest korzystną, nieinwazyjną, dobrze tolerowaną i bezpieczną opcją terapeutyczną w autyzmie dziecięcym. U 89% dzieci autystycznych, biorących udział w badaniu, efektem była znacząca poprawa pracy jelit, złagodzenie objawów autyzmu w zachowaniu dzieci oraz poprawa jakościowo-ilościowa mikrobiomu jelit. Poprawa ta następowała stopniowo i powoli w czasie całego leczenia, co uzasadnia konieczność zastosowania kilkutygodniowej serii zabiegów FMT dla uzyskania najlepszego efektu. Uzyskana poprawa utrzymywała się przez cały okres obserwacji po zakończeniu leczenia (w tym przypadku było to 8 tygodni). Potwierdzono pomyślne i co najmniej częściowe zaszczepienie się mikrobioty dawców w jelitach dzieci. Zaobserwowane korzystne zmiany po terapii FMT wydają się potwierdzać hipotezę, że mikrobiom jelitowy jest co najmniej częściowo odpowiedzialny za objawy autyzmu oraz zaburzenia pracy przewodu pokarmowego.

Źródło:

Kang DW, Adams JB, Gregory AC, Borody T, Chittick L, Fasano A, Khoruts A, Geis E, Maldonado J, McDonough-Means S, i in. Microbiota Transfer Therapy alters gut ecosystem and improves gastrointestinal and autism symptoms: an open-label study. Microbiome (2017) 5: 10

Wpływ mikroflory jelitowej na funkcjonowanie mózgu

Pogłębianie wiedzy na temat ludzkiego mikrobiomu (czyli ogółu mikroorganizmów zasiedlających ciało człowieka) sprzyja wyjaśnianiu zależności między stanem jelit a stanem umysłu. Naukowcy dostarczają kolejnych dowodów na to, że nasz mikrobiom jelitowy w istotny sposób wpływa na nasz stan umysłu.

Zaburzenia w obrębie jelit (takie, jak zespół jelita drażliwego, ang. IBS) czy choroby zapalne jelit (m. in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba Leśniowskiego-Crohna) często współwystępują z zaburzeniami psychicznymi (m. in. depresyjnymi i lękowymi), co sugeruje istnienie kluczowych zależności w obrębie osi mózg-jelita-mikrobiota. Zależności tego rodzaju zachodzą także w wypadku schizofrenii i autyzmu. Oś mózg-jelita-mikrobiota to dwukierunkowy szlak komunikacyjny, łączący jelita i mikrobiom jelit z mózgiem, który obejmuje mechanizmy neuronalne, endokrynne i immunologiczne. Liczne badania wskazują na wpływ mikrobiomu jelit na funkcjonowanie mózgu, nastrój i zachowanie oraz dostrzegają potencjalne zastosowanie mikroflory jelit do oddziaływania przeciwlękowego i przeciwdepresyjnego. Mikrobiom jelitowy wpływa na działanie mózgu m. in. przez regulację stężenia cytokin pro- i przeciwzapalnych, tryptofanu (prekursora serotoniny), wytwarzanie licznych neuroprzekaźników i regulację ekspresji ich mózgowych receptorów, poprzez interakcję z jelitowym i autonomicznym układem nerwowym, zwłaszcza nerwem błędnym oraz poprzez regulację odpowiedzi osi HPA (podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej) pod wpływem stresu. Mikrobiom odgrywa istotną rolę w regulacji nadmiernej przepuszczalności bariery jelitowej pod wpływem stresu psychologicznego i cytokin prozapalnych. Wiele badań klinicznych potwierdza kluczowy udział układu immunologicznego i cytokin prozapalnych, a także znaczenie zwiększonej przepuszczalności bariery jelitowej (ang. leaky gut syndrome) w rozwoju depresji na tle zapalnym. Między jelitową florą bakteryjną a funkcjonowaniem mózgu występuje szereg zależności. Wiedza ta sprzyja rozwojowi nowego trendu w farmakoterapii – suplementacji probiotykami w terapii zaburzeń psychicznych (przede wszystkim depresyjnych i lękowych) oraz w profilaktyce negatywnych skutków stresu psychologicznego poprzez zmniejszanie przepuszczalności bariery jelitowej.
Regulacja osi jelitowo-mózgowej staje się punktem wyjścia do rozwoju nowych strategii leczniczych w wielu schorzeniach, począwszy od zaburzeń nastroju i lękowych, aż po schorzenia przewodu pokarmowego. W tym kontekście przeszczep bakterii jelitowych stanowi godną rozważenia opcję leczenia przyczynowego.

Źródło:

Rudzki L, Szulc A. Wpływ jelitowej flory bakteryjnej na ośrodkowy układ nerwowy i jej potencjalne znaczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2013; 2: 69–77

Czym jest przeszczep mikroflory jelitowej?

Przeszczep mikrobiomu jelitowego (ang. Fecal Microbiota Transplantation, FMT; Human Probiotic Infusion, HPI) określany jest także jako bakterioterapia fekalna, wlew kałowy, transfuzja kałowa, transplantacja fekalna.

FMT jest procedurą, która umożliwia przywrócenie fizjologicznego mikrobiomu jelit. Stanowi tym samym formę leczenia przyczynowego w przypadku nawracających lub opornych na leczenie antybiotykami zakażeń Clostridium difficile. Z kolei w przypadku nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD), takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także w przypadku zespołu jelita drażliwego (ang. Irritable Bowel Syndrome, IBS) stanowi formę leczenia co najmniej objawowego o efektywności powyżej 50% (Aroniadis, Brandt, 2014; Jin, Zhang, Sun, 2014). Obiecujące doniesienia o możliwościach zastosowania FMT jako dodatkowej formy terapii w przypadku innych schorzeń, między innymi autyzmu wymagają potwierdzenia w badaniach klinicznych.

W świetle aktualnej wiedzy medycznej, przeszczep mikroflory jelitowej od żywego, zdrowego dawcy jest najbardziej skuteczną i najbezpieczniejszą z opcji terapeutycznych w przypadku nawracających lub opornych na leczenie antybiotykami zakażeń Clostridium difficile (Dodin, Katz, 2014). Infekcja ta może dawać zróżnicowany obraz kliniczny – od biegunki do ciężkiego stanu, jakim jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Od 2000 roku wzrasta liczba infekcji wywoływanych zjadliwymi szczepami C. difficile, co wiązane jest z powszechnym stosowaniem antybiotykoterapii i konsekwencjami jej nieracjonalnego stosowania. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych diagnozuje się rocznie 3 miliony nowych przypadków ciężkich infekcji C. difficile. U części z tych osób rozwija się ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelit, w efekcie którego notuje się w USA 300 przypadków zgonów każdego dnia, co w skali roku daje 110 000 przypadków zgonu. W związku z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań w Ameryce Północnej oraz Europie, wzrasta znaczenie przeszczepu flory jelitowej jako opcji terapeutycznej w tej jednostce chorobowej. Niektórzy eksperci postulują zasadność stosowania FMT jako pierwszej linii terapii w przypadku nawracających lub opornych na leczenie antybiotykami zakażeń Clostridium difficile (Brandt, Borody, Campbell, 2011). Argumentem przemawiającym za stosowaniem terapii FMT w pierwszej kolejności jest wykazana w toku badań wyższa skuteczność leczenia, niż wykazana dla wankomycyny, a także nieporównywalnie mniejsza skala i zakres objawów ubocznych terapii, niż w przypadku wankomycyny.

Tylko w latach 2011-2013 opublikowano 104 prace badawcze na temat przeszczepu mikroflory jelitowej (ang.Fecal Microbiota Transplantation, FMT) u ludzi. Od 1958 roku opublikowano 36 raportów z zastosowania FMT u pacjentów (łącznie 583) z rozpoznanym zakażeniem Clostridium difficile. Odsetek sukcesu terapeutycznego był najwyższy przy podaniu przy pomocy kolonoskopu, lecz niezależnie od metody podania, sukces terapeutyczny FMT w tej grupie pacjentów zawierał się w przedziale 80-98% (Dodin, Katz, 2014).

Przeszczep mikrobiomu jelitowego jest nie tylko skuteczną, ale i bezpieczną procedurą (pozbawioną objawów niepożądanych – przy założeniu właściwego przeprowadzenia procedury), co potwierdzają liczne doniesienia kliniczne. W związku z tym nie jest eksperymentem, gdyż zgodnie z definicją eksperyment jest wprowadzeniem przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej.

Zgodnie z polskimi przepisami ustawy o zawodzie lekarza (art. 4), lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Wobec powyższego, w przypadkach ciężkich, opornych na leczenie antybiotykami oraz nawracających zakażeń Clostridium difficile, należy zalecać zastosowanie tej metody jako zgodnej z aktualną wiedzą medyczną, przy zachowaniu wymaganych w opisie tej procedury środków bezpieczeństwa oraz wyrażeniu świadomej zgody przez dawcę i biorcę.

Źródło:

Brandt LJ, Borody TJ, Campbell J. Endoscopic fecal microbiota transplantation: „first-line” treatment for severe Clostridium difficile infection? J Clin Gastroenterol 2011; 45: 655-65

Dodin M, Katz DE. Faecal microbiota transplantation for Clostridium difficile infection. Int J Clin Pract 2014; 68(3): 363–368

Aroniadis OC, Brandt LJ. Intestinal microbiota and the efficacy of Fecal Microbiota Transplantation in gastrointestinal disease. Gastroenterol Hepatol 2014; 10(4): 230-237

Jin D, Zhang H, Sun J. Manipulation of microbiome, a promising therapy for Inflammatory Bowel Diseases. J Clin Cell Immunol 2014, 5:4